Založ si blog

Čierna diera stavebných úradov : koncentračná zásada

Zrejme sa už každý stretol s tým, že stavebný úrad oznámi konanie, to  sa realizuje (ako ústne konanie) a následne prebehne doplnkové konanie a následne  ďalšie konanie, pričom rozhodnutie vo veci samej je v nedohľadne.

Stavebný zákon, z dôvodu efektívnosti a hospodárnosti konania, pozná obmedzenia, slúžiace práve na to, aby sa zabránilo takejto situácii. Toto obmedzenie je známe ako koncentračná zásada. Dovolím si ju predstaviť čitateľovi v stručnej podobe, aj v súvislostiach, odvolávajúc sa pritom na názor Najvyššieho súdu SR.

Táto zásada je obsiahnutá napríklad v § 36 ods. 1, predposledná veta Stavebného zákona (pozri aj § 61 Stav. zák.). Jej podstata je taká, že dotknuté orgány a účastníci konania môžu dať námietky a stanoviská len do dátumu ústneho konania, ako ho určil stavebný úrad, alebo do dátumu, ktorý je určený v oznámení na vyjadrenie sa. Po termíne určenom stavebným úradom sa na pripomienky a námietky účastníkov konania neprihliada a stanoviská dotknutých orgánov, ktoré sa nevyjadrili, sa považujú za kladné. Stavebný úrad však musí zainteresované subjekty na túto skutočnosť písomne upozorniť a jednoznačne určiť lehotu na uplatnenie ich pripomienok a námietok (rozsudok NS SR 6Sžp/19/2011).

Účelom zásady koncentrácie konania v stavebnom konaní je stanovenie určitých limitov stavebného konania a jej cieľom je zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by v konečnom dôsledku bránili akejkoľvek stavebnej činnosti.

Z uvedenej koncentračnej zásady vyplýva, že v konaniach, na ktoré sa vzťahuje, musia byť všetky relevantné podklady pre rozhodnutie, zistené pri ústnom pojednávaní, spojenom s miestnym zisťovaním a tiež, že stavebný úrad môže prihliadnuť len k tým skutkovým okolnostiam, ktoré boli stavebným úradom zistené a k tým námietkam účastníkov, ktoré boli pri ústnom pojednávaní, resp. v lehote určenej stavebným úradom uplatnené.

Inak povedané, stavebný úrad, ak už raz oznámi termín konania, alebo určí lehotu na vyjadrenie, musí mať taký súbor podkladov, ktoré mu umožňujú rozhodnúť vo veci. Nové podklady, ktoré by skutkovo ovplyvnili kvalitu rozhodnutia (teda fakt, či má byť vôbec rozhodnutie vydané), nemôžu byť brané do úvahy, ak boli zadovážené po lehote, alebo po ústnom konaní. Toto obmedzenie sa vzťahuje tak na účastníkov konania, na dotknuté orgány, ako aj na samotný stavebný úrad. Ani ten nemôže po týchto lehotách zabezpečovať nové dôkazy alebo podklady.

Samozrejme, logickým účelom či už lehoty na vyjadrenie sa, alebo samotného konania, je možnosť účastníkov predložiť námietky a možnosť dotknutých orgánov zaujať stanovisko, alebo určiť podmienky. V prípade účastníkov konania sa s námietkami musí vysporiadať stavebný úrad v rámci rozhodnutia vo veci samej. Je to osobitosť výroku rozhodnutia (územného, stavebného, aj kolaudačného), kde po hlavnom výroku (teda výroku o tom, či sa niečo povoľuje alebo nie ) nasleduje výrok o námietkach ( § 39 ods. 1 Stav. zák.). Teda nie je správny postup, kedy vysporiadanie sa námietkami aktivuje iné, zákonom nepredpokladané konania, ako je to praxou u stavebných úradov, ako tzv. doplnkové konania. Platí známa poučka, že stavebný úrad môže konať len v medziach zákona.

Iná situácia nastáva v prípade dotknutých orgánov. Dotknutým orgánom (napríklad orgánom v oblasti životného prostredia, hygieny, požiarnej ochrany a pod.) sa konanie rovnako povinne  oznámi. Okruh dotknutých orgánov určuje stavebný úrad, nie účastník konania. Preto je nesprávny postup, pri ktorom stavebný úrad žiada od účastníka, aby už v rámci žiadosti predložil úplný okruh záväzných stanovísk, dokonca z tohto dôvodu konanie zastavia. (V tomto prípade vzniká istá kontroverznosť, vyplývajúca z § 37 ods. 3 Stav. zák.  a § 3 ods. písm. c. vyhlášky MŽP 453/2000 Z.z. Pokiaľ zákon hovorí o povinnosti  stavebného úradu zadovážiť stanoviská dotknutých orgánov, vyhláška hovorí o prílohe žiadosti.  Riešenie toho hlavolamu je zrejme také, že účastník môže predložiť stanoviská, ak ich ma k dispozícii, ale to nijako neobmedzuje možnosť stavebného úradu, určiť širší okruh a zabezpečiť ich stanoviská tak, ako predpokladá zákon. Môj záver podporuje aj existencia povinnosti stavebného úradu oznámiť konanie dotknutým orgánom, ktoré majú stále možnosť sa vyjadriť.)

Pre stanoviská dotknutých orgánov platí fikcia pozitívneho, teda súhlasného stanoviska, ak sa nevyjadria v stanovenej lehote. Avšak v prípade, ak sú záväzné stanoviská vo vzájomnom rozpore, môže stavebný úrad realizovať zmierovacie konanie (pozri § 136 Stav. zákona) .

Po lehote, ktorá je určená stavebným úradom, alebo termíne na ústne konanie, má stavebný úrad povinnosť vydať rozhodnutie, alebo návrh zamietnuť. Existujúca prax stavebných úradov je nezákonná a nesprávna.

 

Reforma stavebného práva: záväzné stanoviská obce (2) .

16.04.2024

Dlhé roky sa viedla vojna medzi stavebníkom vs. útvarmi hlavného architekta (prípadne tomu podobné organizačné zložky obce/mesta). Celý problém bol v tom, že stavebný úrad – mesto vás odkázalo na „záväzné stanovisko“ nejakého odboru, napr. architektov mesta, ktoré malo slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ohľadom súladu s územným plánom. Mnohokrát však bola [...]

Polemika: záväzné stanoviská v stavebných konaniach (1. )

16.04.2024

Každý, kto sa venuje inžinieringu, to pozná. Stavebný úrad ešte ani nezačne konanie a hneď stavebníka vyzve, nech doloží záväzné stanoviská hasičov, hygieny či inšpektorátu práce. Ich okruh je závislý od toho, o ako problematickú stavbu ide. Ak stavebník ešte pred začatím konania doslova ako prílohu žiadosti nepredloží všetky záväzné stanoviská, stavebný [...]

Reforma stavebného práva ? Fx !

13.05.2021

Zrejme celá odborná verejnosť sa zhodne na tom, že aktuálny stavebný zákon z roku 1976 je súhrnom problémov, ambivalentných ustanovení a z hľadiska požiadaviek na územný rozvoj len veľmi kostrbato použiteľný zákon. Rovnako predpokladám, že sa laická aj odborná verejnosť zhodnú na tom, že najväčšie problémy prináša priam magická lehota, v ktorej na [...]

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová opakovane ponúkla Ficovi návštevu: Je kľúčovým hráčom situácie

26.05.2024 14:20

Ponuka pre strany na stretnutie za okrúhlym stolom stále platí, uviedla prezidentka.

izrael

Hamas zaútočil na izraelský Tel Aviv ôsmimi raketami, Iron Dome zasiahol

26.05.2024 13:30, aktualizované: 15:09

Podľa agentúry AP je to prvýkrát za niekoľko mesiacov, čo sa sirény rozozneli v Tel Avive.

Fico postrelenie prevoz

Fica čaká v pondelok kontrola. Richter: Pri plnom zdraví bude možno do konca roka

26.05.2024 13:22, aktualizované: 13:39

Ivan Štefunko z PS ocenil informovanie o zdravotnom stave premiéra.

Marián Viskupič

Viskupič: Bude lepšie, ak sa stane predsedom parlamentu Raši, a nie Danko

26.05.2024 13:10

Ministerka hospodárstva Denisa Saková zopakovala, že na nominácii Rašiho trvajú.

piry

"Memento homine quia pulvis es et in pulverem reverteris"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 32
Celková čítanosť: 96064x
Priemerná čítanosť článkov: 3002x

Autor blogu

Kategórie