Založ si blog

Územný plán, jeho zmena vs. prebiehajúce konania

Územný plán je „zákon“ obce, ktorý je zložený z dvoch častí. Prvou sú rôzne analýzy, štúdie a odporúčania budúceho vývoja,  potom je tu záväzná časť, ktorá je „zákonom“,  a to tak v užšom slova zmysle, keďže ide o všeobecne záväzné nariadenie obce/ samosprávneho kraja, ako aj v širšom slova zmysle, keďže ide o právny predpis a prameň práva.

Účelom územného plánu je regulácia územia, čo sa týka priestorových, ako aj funkčných riešení, ide teda o odpoveď na otázku, čo kde môže byť na území obce a v akej kvalite a na aké účely postavené, či už ide o  služby, bytové domy alebo priemysel.

Táto regulácia môže mať aj výrazne obmedzujúci charakter. Napríklad v územnom pláne môže byť zakázaná určitá forma výstavby  (napr. bytové domy), alebo bude povolená len istá výška budov. Všetky tieto regulácie sa prejavujú v rámci individuálnych rozhodnutí o konkrétnom umiestnení stavby, konkrétnom stavebnom povolení a konkrétnom kolaudačnom rozhodnutí, v ktorých sa priamo rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb. Preto ústavodarca v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky pre takéto typy rozhodnutí kladie prísnu podmienku  viazanosti zákonom.

Na Slovensku sa však vyskytla nebezpečná prax v rámci obcí a miest. Ak tieto z nejakého dôvodu nechceli vyhovieť stavebníkovi (teda tomu, kto žiada o povolenia, tak ako sú uvedené vyššie), zmenili počas konania územný plán (o čom rozhoduje obec – obecné zastupiteľstvo) a zrazu bol návrh v rozpore s územným plánom a ako taký zamietnutý. Ministerstvo, aj niektoré okresné úrady a súdy si vykladali zákon nesprávne. Podľa nich bolo legitímne, ak sa počas hry o stavebné povolenie ( územné rozhodnutie) zmenili účelovo pravidlá, stačilo, ak bola dodržaná formálna stránka procesu prijímania územného plánu. Formálnou stránkou rozumieme napríklad povinné vyvesenie na úradnej tabuly, lehota na pripomienkovanie, stanoviská orgánov štátnej správy a poslanecká väčšina na jeho prijatie.

Moja základná námietka proti takejto praxi v minulosti vychádzala z európskeho princípu legitímneho očakávania. Tento princíp hovorí o práve každého predvídať rozhodnutia orgánov verejnej moci, inak povedané o istej forme právnej istoty. Podľa tejto námietky je v rozpore s princípom materiálneho právneho štátu ( ľudovo „ducha zákona“), aby ste nemohli ani teoreticky predvídať, ako Vám dopadne konanie a boli ste ponechaný na mocenskú vôľu primátora a poslancov.

Ústavný súd vo svojom náleze III. ÚS 333/2018-97 v tejto veci skonštatoval, že doterajšia prax sa mýlila a bola nezákonná. Pod bodom 51 tohto nálezu hovorí : Sťažovatelia sa svojou sťažnosťou dovolávajú výkladu (a aplikácie nového územného plánu), ktorý je vo svojich dôsledkoch retroaktívny v neprospech stavebníka (navrhovateľa správneho konania) bez tohto, aby toto spätné pôsobenie nového územného plánu bolo výslovne zakotvené. Takýto výklad nie je ústavne akceptovateľný. Práve naopak, výklad zvolený najvyšším súdom je plne v súlade s horeuvedenými zásadami na prospech stavebníka, ktorý v čase podania svojho návrhu na vydanie územného rozhodnutia, spĺňajúc všetky právnymi predpismi vyžadované podmienky, legitímne očakával, že nastúpia tie právne následky, ktorésa  v čase podania jeho návrhu právne predpisy s takým podaním spájali, a to vo forme vydania územného rozhodnutia o umiestnení ním navrhovanej stavby. V hre je teda základné právo stavebníka na inú právnu ochranu poskytovanú správnymi orgánmi. Nejasnosť všeobecne záväzného nariadenia mesta pre absenciu prechodných ustanovení nemôže byť v demokratickej spoločnosti jednotlivcovi (stavebníkovi) na ťarchu. Navyše podmienky v podobe stanovenia maximálnej ,,podlažnosti“ umiestňovanej budovy majú povahu noriem (verejného) hmotného práva, apreto je vprípade absencie prechodných ustanovení pre posúdenie veci rozhodujúci právny stav platný v čase podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia. S tým kolidujúce záujmy sťažovateľov ako vlastníkov susedných nehnuteľností na udržaní doterajšieho stavu nemôžu byť dostatočným dôvodom na retroaktívny výklad a aplikáciu neskoršieho právneho predpisu, ktorý by im viac vyhovoval.

 

            Teda ak územný plán nemá vyslovene zakotvené ustanovenia (zvyčajne na konci VZN) o prebiehajúcich konaniach, nemôže byť retroaktívny. Už toto rozhodnutie významné posúva výklad celej problematiky smerom k ústavnosti a správnej aplikácii zákona. Implicitne (nepriamo) je zrejmé, že ani existencia prechodných ustanovení nemôže zasahovať do právneho stavu svojvoľne.

Právo nemôže byť magickou hračkou mocných, ktorá je pre adresátov noriem, teda pre občanov, nepoznateľná a nepredvídateľná. Potom by právo stratilo svoju faktickú platnosť a stalo by sa len aktom svojvôle.

Ak vás táto téma zaujala, napíšte do komentárov a zdieľajte. Rád pridám postupne aj iné kontroverzné témy zo správneho a stavebného práva.

Reforma stavebného práva ? Fx !

13.05.2021

Zrejme celá odborná verejnosť sa zhodne na tom, že aktuálny stavebný zákon z roku 1976 je súhrnom problémov, ambivalentných ustanovení a z hľadiska požiadaviek na územný rozvoj len veľmi kostrbato použiteľný zákon. Rovnako predpokladám, že sa laická aj odborná verejnosť zhodnú na tom, že najväčšie problémy prináša priam magická lehota, v ktorej na [...]

V Kežmarku nič nové, alebo spravodlivosť pre všetkých. ..

22.04.2021

Európska únia, Štrasburg, OSN, rôzne komisie či ochrancovia práv produkujú tony papiera, s cieľom zlepšiť právnu ochranu jednotlivcov a ich prístup k spravodlivosti. Je to pekná teória, avšak stále nedosiahnuteľný cieľ v mnohých prípadoch. Nezvyknem blogovať o konkrétnych prípadoch, v tomto konkrétnom som ale nahnevaný a preto sa aj s verejnosťou podelím o jednu [...]

Keď sa liberál musí červenať, alebo koniec akademickej samosprávy. .. .: -(

27.01.2021

Na začiatku bol február a mnohí verili, že bude lepšie … tak ako vtedy v 48‘… Univerzity sú od 11. storočia do dnešného dňa ostrovmi vzdelanosti, diskusie a SAMOSPRÁVY. Podstatou tejto samosprávy je, že aj obyčajný človek – študent, teda ten, kto je z hľadiska skúšok de facto podriadený, má právo voliť a byť volený do akademického senátu [...]

Stalin / Komunisti / Komunistická strana /

Ako za II. svetovej: Medvedev prečítal šéfom zbrojárskych fabrík Stalinov list

24.03.2023 22:08

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev na jednom zo zasadnutí citoval z telegramu generálneho tajomníka ÚV KSSZ Josifa Stalina zo 17. septembra 1941

Mesto, Bratislava, bývanie, byty, domy, Eurovea

Vallo zvýšil v Bratislave poplatky, Heger reagoval: Obce majú viac peňazí, ako sa čakalo

24.03.2023 20:55

Štát kompenzoval 90 percent prostriedkov, ktoré zaťažili rozpočty samospráv v dôsledku minuloročných legislatívnych opatrení, tvrdí Heger.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

24.03.2023 19:45

Jaskyniarska skupina pôsobiaca vo Vysokých a Belianskych Tatrách. Objavili sme a dokumentujeme 2. najhlbšiu a 6. najdlhšiu jaskyňu Slovenska - Javorinka.

Luiz Inácio Lula da Silva

Brazílsky prezident navrhne Číne vytvorenie "mierového klubu" pre Ukrajinu

24.03.2023 19:43

Brazília zastáva v zahraničnej politike neutralitu a nedávno z tohto dôvodu odmietla poskytnúť muníciu, ktorá by smerovala na Ukrajinu.

piry

"Memento homine quia pulvis es et in pulverem reverteris"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 30
Celková čítanosť: 89145x
Priemerná čítanosť článkov: 2972x

Autor blogu

Kategórie