Založ si blog

Územný plán, jeho zmena vs. prebiehajúce konania

Územný plán je „zákon“ obce, ktorý je zložený z dvoch častí. Prvou sú rôzne analýzy, štúdie a odporúčania budúceho vývoja,  potom je tu záväzná časť, ktorá je „zákonom“,  a to tak v užšom slova zmysle, keďže ide o všeobecne záväzné nariadenie obce/ samosprávneho kraja, ako aj v širšom slova zmysle, keďže ide o právny predpis a prameň práva.

Účelom územného plánu je regulácia územia, čo sa týka priestorových, ako aj funkčných riešení, ide teda o odpoveď na otázku, čo kde môže byť na území obce a v akej kvalite a na aké účely postavené, či už ide o  služby, bytové domy alebo priemysel.

Táto regulácia môže mať aj výrazne obmedzujúci charakter. Napríklad v územnom pláne môže byť zakázaná určitá forma výstavby  (napr. bytové domy), alebo bude povolená len istá výška budov. Všetky tieto regulácie sa prejavujú v rámci individuálnych rozhodnutí o konkrétnom umiestnení stavby, konkrétnom stavebnom povolení a konkrétnom kolaudačnom rozhodnutí, v ktorých sa priamo rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch fyzických a právnických osôb. Preto ústavodarca v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky pre takéto typy rozhodnutí kladie prísnu podmienku  viazanosti zákonom.

Na Slovensku sa však vyskytla nebezpečná prax v rámci obcí a miest. Ak tieto z nejakého dôvodu nechceli vyhovieť stavebníkovi (teda tomu, kto žiada o povolenia, tak ako sú uvedené vyššie), zmenili počas konania územný plán (o čom rozhoduje obec – obecné zastupiteľstvo) a zrazu bol návrh v rozpore s územným plánom a ako taký zamietnutý. Ministerstvo, aj niektoré okresné úrady a súdy si vykladali zákon nesprávne. Podľa nich bolo legitímne, ak sa počas hry o stavebné povolenie ( územné rozhodnutie) zmenili účelovo pravidlá, stačilo, ak bola dodržaná formálna stránka procesu prijímania územného plánu. Formálnou stránkou rozumieme napríklad povinné vyvesenie na úradnej tabuly, lehota na pripomienkovanie, stanoviská orgánov štátnej správy a poslanecká väčšina na jeho prijatie.

Moja základná námietka proti takejto praxi v minulosti vychádzala z európskeho princípu legitímneho očakávania. Tento princíp hovorí o práve každého predvídať rozhodnutia orgánov verejnej moci, inak povedané o istej forme právnej istoty. Podľa tejto námietky je v rozpore s princípom materiálneho právneho štátu ( ľudovo „ducha zákona“), aby ste nemohli ani teoreticky predvídať, ako Vám dopadne konanie a boli ste ponechaný na mocenskú vôľu primátora a poslancov.

Ústavný súd vo svojom náleze III. ÚS 333/2018-97 v tejto veci skonštatoval, že doterajšia prax sa mýlila a bola nezákonná. Pod bodom 51 tohto nálezu hovorí : Sťažovatelia sa svojou sťažnosťou dovolávajú výkladu (a aplikácie nového územného plánu), ktorý je vo svojich dôsledkoch retroaktívny v neprospech stavebníka (navrhovateľa správneho konania) bez tohto, aby toto spätné pôsobenie nového územného plánu bolo výslovne zakotvené. Takýto výklad nie je ústavne akceptovateľný. Práve naopak, výklad zvolený najvyšším súdom je plne v súlade s horeuvedenými zásadami na prospech stavebníka, ktorý v čase podania svojho návrhu na vydanie územného rozhodnutia, spĺňajúc všetky právnymi predpismi vyžadované podmienky, legitímne očakával, že nastúpia tie právne následky, ktorésa  v čase podania jeho návrhu právne predpisy s takým podaním spájali, a to vo forme vydania územného rozhodnutia o umiestnení ním navrhovanej stavby. V hre je teda základné právo stavebníka na inú právnu ochranu poskytovanú správnymi orgánmi. Nejasnosť všeobecne záväzného nariadenia mesta pre absenciu prechodných ustanovení nemôže byť v demokratickej spoločnosti jednotlivcovi (stavebníkovi) na ťarchu. Navyše podmienky v podobe stanovenia maximálnej ,,podlažnosti“ umiestňovanej budovy majú povahu noriem (verejného) hmotného práva, apreto je vprípade absencie prechodných ustanovení pre posúdenie veci rozhodujúci právny stav platný v čase podania návrhu na vydanie územného rozhodnutia. S tým kolidujúce záujmy sťažovateľov ako vlastníkov susedných nehnuteľností na udržaní doterajšieho stavu nemôžu byť dostatočným dôvodom na retroaktívny výklad a aplikáciu neskoršieho právneho predpisu, ktorý by im viac vyhovoval.

 

            Teda ak územný plán nemá vyslovene zakotvené ustanovenia (zvyčajne na konci VZN) o prebiehajúcich konaniach, nemôže byť retroaktívny. Už toto rozhodnutie významné posúva výklad celej problematiky smerom k ústavnosti a správnej aplikácii zákona. Implicitne (nepriamo) je zrejmé, že ani existencia prechodných ustanovení nemôže zasahovať do právneho stavu svojvoľne.

Právo nemôže byť magickou hračkou mocných, ktorá je pre adresátov noriem, teda pre občanov, nepoznateľná a nepredvídateľná. Potom by právo stratilo svoju faktickú platnosť a stalo by sa len aktom svojvôle.

Ak vás táto téma zaujala, napíšte do komentárov a zdieľajte. Rád pridám postupne aj iné kontroverzné témy zo správneho a stavebného práva.

Reforma stavebného práva: záväzné stanoviská obce (2) .

16.04.2024

Dlhé roky sa viedla vojna medzi stavebníkom vs. útvarmi hlavného architekta (prípadne tomu podobné organizačné zložky obce/mesta). Celý problém bol v tom, že stavebný úrad – mesto vás odkázalo na „záväzné stanovisko“ nejakého odboru, napr. architektov mesta, ktoré malo slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ohľadom súladu s územným plánom. Mnohokrát však bola [...]

Polemika: záväzné stanoviská v stavebných konaniach (1. )

16.04.2024

Každý, kto sa venuje inžinieringu, to pozná. Stavebný úrad ešte ani nezačne konanie a hneď stavebníka vyzve, nech doloží záväzné stanoviská hasičov, hygieny či inšpektorátu práce. Ich okruh je závislý od toho, o ako problematickú stavbu ide. Ak stavebník ešte pred začatím konania doslova ako prílohu žiadosti nepredloží všetky záväzné stanoviská, stavebný [...]

Reforma stavebného práva ? Fx !

13.05.2021

Zrejme celá odborná verejnosť sa zhodne na tom, že aktuálny stavebný zákon z roku 1976 je súhrnom problémov, ambivalentných ustanovení a z hľadiska požiadaviek na územný rozvoj len veľmi kostrbato použiteľný zákon. Rovnako predpokladám, že sa laická aj odborná verejnosť zhodnú na tom, že najväčšie problémy prináša priam magická lehota, v ktorej na [...]

tornádo

Tornáda zasiahli americké štáty Texas, Arkansas a Oklahoma, deväť ľudí zahynulo

26.05.2024 17:41

Medzi obeťami sú aj traja členovia jednej rodiny.

SR Košice ZŠ príprava nový školský rok KEX

ZMOS: Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji môže skončiť kolapsom

26.05.2024 16:40

Situácia je podľa združenia vážna v mestskej časti Ružinov aj v Senci.

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová opakovane ponúkla Ficovi návštevu: Je kľúčovým hráčom situácie

26.05.2024 14:20

Ponuka pre strany na stretnutie za okrúhlym stolom stále platí, uviedla prezidentka.

izrael

Hamas zaútočil na izraelský Tel Aviv ôsmimi raketami, Iron Dome zasiahol

26.05.2024 13:30, aktualizované: 15:09

Podľa agentúry AP je to prvýkrát za niekoľko mesiacov, čo sa sirény rozozneli v Tel Avive.

piry

"Memento homine quia pulvis es et in pulverem reverteris"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 32
Celková čítanosť: 96076x
Priemerná čítanosť článkov: 3002x

Autor blogu

Kategórie